IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 Страницы V < 1 2  
Reply to this topicStart new topic
> поместье Брекши ( Harmshof ), Brekši ( Harmshof) muiža
Vadims Falkovs
сообщение 11/01/2009, 13:17
Сообщение #21


Бургомистр
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 8,893
Регистрация: 08/03/2007
Из: Hagensberg (Riga), Bilderlingshof (Riga-Strand)
Пользователь №: 3,155произвел небольшие раскопки

= = = =RĪGAS DOME
PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS
RĪGAS PILSĒTAS BŪVVALDE
Reģ. nr. 90000056484
Amatu ielā 4, Rīgā LV-1050, tālrunis 7105800, 7012803, fakss 7012805,
www.rdpad.lv e-pasts: buvvalde@riga.lv


Ziņojums par daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kompleksa
Rīgā, Biķernieku ielā 200 būvniecības ieceres
publiskās apspriešanas rezultātiem

SIA „R.Evolution Nami” 30.03.2006. būvniecības iecere paredz 11 sešu ar pus stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecību Rīgā, Biķernieku ielā 200 (zemes gabala kadastra Nr.0100 123 0035). Zemes gabals ar kopējo platību 37697 m2 ir SIA „R.Evolution Nami” īpašums.
Plānotie apbūves rādītāji: kopējais dzīvokļu skaits – 198, apbūves intensitāte – 100 %, brīvā teritorija – 111 %, projektējamais autostāvvietu skaits pazemē un virszemē – 300, ēku apbūves laukums – 320 m2.
Nekustamais īpašums Rīgā, Biķernieku ielā 200 aptver Brekšu (Harmas) muižu un muižas parku. Muižas parks ir maz saglabājies, tur atrodas skolas vajadzībām izbūvēts sporta laukums, taču saglabājušās koku alejas ap iebraucamo ceļu no Bebrenes ielas un no muižas ēkas līdz Dīvajas ielai, kā arī koki ap ēku zemesgabala austrumu pusē. Muižai un parkam nav kultūras pieminekļa un apbūves aizsardzības teritorijas statusa, tā ir maz pētīta, bet būtu uzskatāma par kultūrvēsturisku mantojumu. Iepretim muižai pie Brekšupītes veidota mākslīga terase, uz kuras ierīkoti sakņu dārzi. Upes krasts ir piesārņots un stipri aizaudzis (informācija no SIA „Metrum” atzinums). Teritorijai piemīt liela ainaviskā vērtība, īpaši zonai gar Brekšupītes stāvkrastu ar skatiem uz Juglas ezeru un ainavisko upītes pretējo krastu. Gar piebraucamo ceļu esošie koku un krūmu stādījumi ir haotiski, tiem nav īpašas vēsturiskā un bioloģiskās vērtības. Patreizējais bijušās Harmas muižas parka stāvoklis ir ļoti sliktā stāvoklī – dižkoki nekopti, parkā daudz sējeņu, kritušu koku un atkritumu dēļ Piķurgas upes (Brekšupītes) krasti atpūtai neizmantojami, muižas ēka tiek regulāri demolēta. Parka un kungu mājas nekoptība degradē mikrorajona kopējo dzīves vidi (informācijas no D.Veinbergas atzinuma).
Būvniecības ierosinātājs rīkoja atklātu konkursu ar mērķi - izmantojot radošu sacensību un nodrošinot vispusīgu salīdzinājumu, iegūt iespējami labāko mazstāvu dzīvojamās apbūves koncepciju, ko varētu izmantot kā pamatu būvprojekta izstrādei, un arhitektoniski vizuālo tēlu, kas pārliecinoši atspoguļotu jaunprojektējamā dzīvojamā kompleksa vides humāno raksturu.
Žūrijas komisiju pārstāvēja: A.Zagrebeļnijs, U.Balodis, I.Šihmans, M.Peisahovičs. M.Treija, G.Logina, D.Veinberga, J.Poga un žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre Z.Redberga.
Konkursā tika pieteikti desmit dažādi priekšlikumi. Žūrija nolēma 1.vietu nepiešķirt, 2.vietu piešķirt četriem konkursa dalībniekiem un trešo vietu piešķirt arī četriem dalībniekiem. Līgums par projekta tālāku izstrādi tika noslēgts ar arhitektu biroja „F.L.Tadao & Lukševics” pārstāvjiem, kuri konkursā piedalījās ar projektu „B 200” un ieņēma 2.vietu.
Atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošiem noteikumiem Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk tekstā TIAN), Rīgas domes 20.12.2005. lēmumam Nr.749 „Par Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam un tā grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, zemes gabals Rīgā, Biķernieku ielā 200 (123. grupa, 0035. grunts) atrodas jauktas apbūves teritorijā (J), kur primārais zemesgabala izmantošanas veids ir daudzstāvu daudzdzīvokļu nami, darījumu iestādes, tirdzniecības/pakalpojumu objekti, bet sekundārais – citas šajā teritorijā atļautās izmantošanas. Pieļaujama vieglās ražošanas uzņēmuma, kas rada tikai nebūtisku piesārņojumu, izvietošana.
Saskaņā ar TIAN 3.6.1. punktu, maksimālais pieļaujamais apbūves augstums ir noteikts 5 stāvi, taču, pamatojoties uz TIAN 3.6.2. punktu, stāvu skaits var tik palielināts par 35%.
Atļautā izmantošana šajā zemes gabalā ir atbilstoša Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu punkta 7.3. prasībām.
Būvniecības iecere tika izskatīta Būvvaldes padomes 20.04.2006. sēdē un atbilstoši Būvniecības likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktam, būvniecības ierosinātājam tika uzdots veikt būvniecības ieceres publisko apspriešanu Ministru kabineta 02.09.1997. noteikumu Nr.309 „Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi” noteiktajā kārtībā. 08.05.2006. būvniecības ierosinātājam izsniegts Rīgas pilsētas Būvvaldes administratīvais akts Nr.2-DA-06-2499-nd par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas organizēšanu.
Paziņojums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu 09.11.2006. tika publicēts laikrakstā „Rīgas Balss”, izziņots Latvijas radio un TV 5. Uz apbūvējamā zemes gabala tika izstādīts informatīvs stends par publiskās apspriešanas norises vietu, laiku un atsauksmju iesniegšanas kārtību.
Būvniecības ieceres publiskā apspriešana notika no 09.11.2006. līdz 11.12.2006. Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijas telpās Rīgā, Brīvības gatvē 266. Sagatavoto apskates materiālu apjoms un tajos sniegtā informācija bija atbilstoša būvniecības publiskās apspriešanas noteikumu prasībām.
Publiskās apspriešanas noslēguma sēde notika 12.12.2006. Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijas telpās no plkst.10:00 līdz 11:00. Sēdē piedalījās „R.Evolution Nami” pārstāvji A.Zagrebeļnijs, I.Šihmans, A.Priscepa, projektētāja pārstāvis U.Lukševics no SIA „F.L. Tadao un Lukševics”, divi izpilddirekcijas pārstāvji, divi iedzīvotāju pārstāvji un biedrības „VAK Mantojums” priekšsēdētājs A.Jakovičs. A.Zagrebeļnijs klātesošajiem stāstīja par kompānijas projektiem. U.Lukševics klātesošajiem prezentēja būvniecības ieceri un atbildēja uz jautājumiem.
Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas laikā līdz 12.12.2006. būvniecības ierosinātājs Būvvaldē ir iesniedzis 76 pozitīvas atsauksmes par būvniecības ieceri Rīgā, Biķernieku ielā 200 no iedzīvotājiem, kas dzīvo dažādos Rīgas mikrorajonos. No visām iesniegtajā anketām, uz 37 iedzīvotāji nebija norādījuši savas dzīvesvietas adresi. Pret būvniecības ieceri ir saņemta viena atsauksme.
Pret būvniecības ieceri kategoriski iebilst biedrība „VAK Mantojums”, norādot, ka
- lai arī Brekšu muiža un tās ansamblis papildinošais parks līdz šim nav iekļauts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, tomēr šis objekts veido mikrorajona vēsturisko un kultūrvēsturisko seju, sekmējot kultūras tradīciju pēctecību, kas īpaši aktuāla no Rīgas centra attālākos mikrorajonos;
- muižas pils un parks ir Rīgas vēsturiskā kultūras mantojuma būtiska daļa un uztverams kā vienots komplekss, kam ir ne tikai arhitektoniska, bet arī ainaviska vērtība;
- veciem muižu parkiem kā vērtīgiem biotopiem ir svarīga nozīme bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā;
- parka vērtību palielina valsts un vietējās nozīmes aizsargājami koki.
Būvniecības ierosinātājs ir saņēmis:
1) SIA „Metrum” 2007.gada 8.janvāra atzinumu par iecerētās būvniecības iespējamo ietekmi uz vides stāvokli, iedzīvotāju sadzīves apstākļiem un nekustamā īpašuma vērtību. Atzinumā tiek norādīts, ka paredzētā būvniecības iecere ir piemērota konkrētajai vietai un ilgtermiņa negatīvi neietekmēs vides stāvokli, iedzīvotāju sadzīves apstākļus un nekustamā īpašuma vērtību. Ņemot vērā iespējamo krasta eroziju, rekomendējams izvērtēt Brekšupītes krastam pietuvināto ēku novietnes, tās paredzot attālāk, lai saglabātu dabīgi izveidojošos nogāzi. Aiz muižas ēkas Brekšupītes krastā, kā arī atsevišķu dzīvojamo ēku pirmajā stāvā ieteicams paredzēt publiskas izmantošanas telpas.
2) Ainavu arhitektes D.Veinbergas (LAS sert.Nr.10-0888) atzinumu par projektētā objekta Biķernieku ielā 200 ietekmi uz vides kvalitāti. Atzinumā tiek norādīts, ka tā kā Harmas muižai ar parku nav aizsargājamā kultūras pieminekļa statusa, teritorija uzskatām par potenciāli vērtīgu kvalitatīvas jaunas dzīvojamās vides attīstībai. Kopumā, attīstot šo teritoriju kā dzīvojamo vidi ar sabiedriskas nozīmes objektu, tiks kvalitatīvi uzlabots mikrorajona dzīvojamās vides potenciāls, jo veca parka vietā tiks iegūta kopta teritorija ar atjaunotu apstādījumu struktūru, tajā iekļaujot vēsturiskos stādījumu elementus. Brekšupītes krastmalas attīstība būtu nozīmīgs ieguvums visiem apkārtnes iedzīvotājiem. Apbūves kompleksa izbūve ir saistīta ar apkārtējo ielu un ceļu infrastruktūras attīstību. Jādomā, ka tas veicinās ielu apstādījumu struktūras izveidi, veidojot gar Dīvajas, Bebrenes un Biķernieku ielām aizsargstādījumus un uzlabojot situāciju arī apkārtējās individuālās dzīvojamās apbūves iemītniekiem. D.Veinberga savā atzinumā sniedz rekomendācijas, kuras būtu jāievēro projekta tālākā attīstībā.
3) SIA „Balsts” atzinumu par būvniecības ieceres iespējamo ietekmi uz blakus esošo nekustamo īpašumu tirgus vērtību. Atzinumā tiek secināts, ka dzīvojamā kompleksa būvniecības ietekme uz apkārtesošo nekustamo īpašumu tirgus vērtību nav negatīva un nākotnē to var ietekmēt pozitīvi.
Būvniecības ieceres projektētāja pārstāvji ir veikuši nepieciešamo infrastruktūras aprēķinu, par ko ir saņemts Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta 16.06.2006. atzinums Nr.2-01/DIJ-06-1143-nd, kurā tiek norādīts, ka - lai nodrošinātu bērniem iespēju iegūt pirmsskolas izglītību, ir nepieciešams plānā paredzēt pirmsskolas izglītības iestādes ēku orientējoši 200 vietām.
Būvniecības ierosinātājs Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamentam, kā arī Rīgas pilsētas Būvvaldei ir iesniedzis 07.02.2007. informatīvu ziņojumu Nr.05/2/070207-01 ar komentāriem par Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta 16.06.2006. atzinumu Nr.2-01/DIJ-06-1143-nd, kurā tiek noteikts - paredzēt pirmsskolas izglītības iestādes ēku orientējoši 200 vietām. SIA „R.Evolution Nami” uzskata, ka departamenta sniegtajam atzinumam ir rekomendējošs raksturs, jo Latvijas Republikā šobrīd nav spēkā un pienākumu veikt pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecību un uzturēšanu. SIA „R.Evolution Nami” pieņem, ka Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta sniegtais atzinums neuzliek SIA „R.Evolution Nami” juridiski saistošu pienākumu nodrošināt objektā Rīgā, Biķernieku ielā 200, pirmsskolas izglītības iestādi, bet tikai sniedz ieteikumu, lai veicinātu un sekmētu administratīvās teritorijas izmantošanu. Turpinot iepriekšminētā objekta projekta izstrādi, SIA „REvolution Nami” pēta dažādus risinājumus pirmsskolas izglītības iestādes – bērnudārza izveidei, kas harmoniski iekļautos projektā, ņemot vērā iedzīvotāju blīvumu un apkārtējo infrastruktūru, taču galīgais lēmums par šo jautājumu nav pieņemts, kā arī iespējams, ka risinājums varētu atšķirties no Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta vēstulē norādītajiem parametriem.
Par būvniecības ieceri Rīgā, Biķernieku ielā 200 savu atzinumu 20.06.2006. ir sniedzis Rīgas domes Vides departaments un sniedz sekojošus norādījumus:
- ievērot Piķurgas upes aizsargjoslu, kas saskaņā ar LR Aizsargjoslu likuma 7.panta 2.punktu ir 10 metri no stāvkrasta un 37.pantu, kurā noteikti aprobežojumi virszemes ūdens objektu aizsargjoslām;
- ievērot aizsardzības zonu valsts nozīmes aizsargājamiem kokiem – 10 m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no koka vainaga projekcijas ārējās malas;
- ievērot aizsardzības zonu vietējās nozīmes aizsargājamiem kokiem - 10 m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no koka stumbra;
- lai varētu izvērtēt vietas, kur zemes gabalā pieļaujam būvniecība, un ņemot vērā, ka teritorijā konstatēts ievērojams skaits aizsargājamo koku, nepieciešams dendrologa – eksperta atzinums par dendroloģiskajām vērtībām minētajā teritorijā un nepieciešamajiem valsts un pašvaldības nozīmes dižkoku aizsardzības un kopšanas pasākumiem.
Būvniecības ierosinātājs savu priekšlikumu ir koriģējis atbilstoši Rīgas domes Vides departamenta norādītajām prasībām, ievērojot Piķurgas upes aizsargjoslu – 10 metrus no stāvkrasta.
Latvijas Dendrologu biedrības prezidents Andrejs Svilāns 2005.gadā ir veicis dendroloģisko izpēti Harmas muižas parkā Rīgā, Biķernieku ielā 200. Galvenie izpētes rezultāti – neraugoties uz muižas kungu mājas un atsevišķu parka daļu nolaistību, parks kopumā uzskatāms par vietējas nozīmes dārzu un parku mākslas pieminekli. Parkā konstatēti 22 kokaugu taksoni. Vērtīgākie no tiem ir 9 dažādu sugu koki, kuru stumbra apkārtmērs sasniedz vai pārsniedz valsts vai vietējās nozīmes dižkoku – dabas pieminekļu izmērus (detalizētu informāciju skatīt pielikumā). A.Svilāns ir izvirzījis teritorijas apsaimniekošanas stratēģiskos uzdevumus:
- parkam ieteicams izstrādāt rekonstrukcijas projektu;
- teritorijas apsaimniekošana (it īpaši teritorijas austrumu daļa) ir skatāma kompleksi ar Harmas muižas kungu mājas apsaimniekošanas pasākumiem, un to vēlams veikt dārzu un parku mākslas vēstures lietpratēja – ainavu arhitekta vadībā, ievērojot prasības par valsts vai vietējas nozīmes dižkoku dabas pieminekļu aizsardzības zonām un tajās pieļaujamām un aizliegtām darbībām;
- teritorijas rietumu daļā no dendraloģiskā aspekta pieļaujama brīvāka teritorijas perspektīvās izmantošanas plānošana;
- prognozējot antropogēnās slodzes palielināšanos Brekšupītes avoksnainajā stāvkrastā, ir jārēķinās ar iespējamu erozijas pastiprināšanos un tās laicīgas ierobežošanas nepieciešamību;
- mazdārziņu saglabāšana parka teritorijā nav savienojama ar ainavu parka koncepciju un tie ir likvidējami.
A.Svilāns ir norādījis parka kopšanas pasākumus.
Ģeologu grupa SIA „SILŪRS” ir veikusi hidroģeoloģisko izpēti objekta pirmsskiču stadijai. Izpētes rezultātā tiek secināts, ka pazemes būvju būvniecības darbi, kas tiks veikti Baltijas ledus ezera līdzenumā, pie nosacījuma, ka netiks mainītas zemes virsmas atzīmes, neietekmēs gruntsūdens līmeņus, jo gruntsūdens līmenis šajā daļā atklāts 3,50 – 6,80 m dziļumā no zemes virsmas, bet būvju dziļums tiek lēsts uz relatīvo augstuma atzīmi 3 metri. Lai pasargātu apkārtējo teritoriju no pārpurvošanās un uzpludinājuma, nepieciešams izstrādāt pasākumus, kas nepieļautu tās pārpurvošanos, kā arī jāparedz krasta, gultnes un būvju aizsardzības pasākums. Tehniskā projekta izstrādes gaitā ir jāveic detalizēta ģeotehniskā izpēte un jāierīko monitoringu gruntsūdens līmeņu svārstību un plūsmas apstākļu novērošanai.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un metereloģijas aģentūra 23.01.2007. ir sniegusi atzinumu Nr.4-6-1/0152 par SIA „SILŪRS” inženierģeoloģiskās izpētes darbiem apbūvei paredzētajā teritorijā Rīgā, Biķernieku ielā 200, norādot, ka izpētes urbumu dziļums Baltijas ledus ezera līdzenumā nepārsniedz 10 m, Piķurgas (Brekšupītes) ielejā tas ir tikai nepilni 3 metri. Izpētes urbumos noteikts gruntsūdeņu līmeņu dziļums, paraugi ķīmiskā sastāva un agresivitātes noteikšanai pret W4 markas betonu nav noņemti. Gruntsūdeņu plūsmas virziens nav noteikts. Ņemot vērā darbu gaitā urbumos fiksēto gruntsūdeņu līmeņu dziļumu izpētes teritorijā (no 0,0 līdz 6,8 m) un datus par minēto līmeņu dziļumiem (no 0,0 līdz 3,0 m), var secināt, ka šie dati perspektīvā būvlaukuma hidroģeoloģisko apstākļu raksturošanai ir ļoti vispārīgi un izmantojami tikai pirmsskiču stadijā.
SIA „R.Evolution Nami” savā 17.01.2007. vēstulē Nr.05/2/170107-01 norāda, ka detalizēta hidroģeoloģiskā izpēte tiks veikta tehniskā projekta izstrādes stadijā.
Būvniecības ierosinātājs Būvvaldē ir iesniedzis inženieru grupas „Kurbads” 06.12.2006. atzinumu par pazemes autostāvvietu būvniecību Rīgā, Biķernieku ielā 200. Atzinumā tiek norādīts, ka šajā teritorijā iespējams uz pāļiem balstīt brīvi stāvošas ēkas, tomēr pazemes autostāvvietu izbūve būtu dārga un sarežģīta. Pazemes autostāvvietu konstrukcijas jābalsta uz pāļiem, bez tam nepieciešami dārgi un tehniski sarežģīti būvniecības sagatavošanas darbi – būvbederes norobežošanai nepieciešams izbūvēt un enkurot rievsienu, nepieciešama ūdens atsūknēšana, jāveic būvlaukuma pamatnes sagatavošana un tamlīdzīgi pasākumi. Inženieru grupa „Kurbads” ierosina kopīgi ar būvniecības ierosinātāju pārskatīt pazemes autostāvvietu izvietojumu, lai būtu iespējams gan izvietot nepieciešamo automašīnu skaitu un pēc iespējas saglabāt esošos apstādījumus, gan arī nodrošināt pazemes autostāvvietas konstrukcijas būvniecību uz smilts pamatojuma atklātā būvbedrē.
Būvniecības ieceres līdzšinējā attīstības gaita un būvniecības publiskās apspriešanas rezultāti parāda, ka kopumā iedzīvotājiem nav iebildumu pret daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kompleksa būvniecību Rīgā, Biķernieku ielā 200, taču pret būvniecības ieceres tālāku attīstību iebilst biedrības „VAK Mantojums” pārstāvji.


Pielikumā:
1. Situācijas plāns uz 1 lp.
2. Ģenplāna risinājums uz 1lp.
3. Vizualizācijas uz 1 lp.
4. Vietas fotofiksācijas uz 2 lp.Rīgas pilsētas Būvvaldes vadītāja,
direktora vietnieka pilsētas izbūves jautājumos p.i. A.Cinis

= = = = =

Прикрепленное изображение

Вторую картинку не даёт загрузить, сообщая что у меня некорректные права в папке "аплоуд"

68. Rīgas domes sēdes
21. Balsošanas protokols.

Datums: 2007.04.10
Laiks: 15:07

RD-07-2771-lp Par daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kompleksa Rīgā, Biķernieku ielā 200, būvniecības ieceres akceptēšanu
E.Krastiņš, A.Cinis
_____________________________________________________________________

BALSOJA: PAR: 51 NEBALSOJA: 5
PRET: 0
ATTURĒJĀS: 0
KOPĀ: 51
_____________________________________________________________________

Balsošanas laikā bija reģistrējušies 56 domnieki.
_____________________________________________________________________

PAR balsojuši 51 domnieki:
1 H. Stalte 18 V. Liepiņš 35 I. Rākins
2 D. Stalts 19 E. Cilinskis 36 O. Pulks
3 A. Krūkle 20 V. Zariņš 37 M. Marnauza
4 A. Ameriks 21 A. Požarnovs 38 I. Gaters
5 J. Zaržeckis 22 D. Kalns 39 A.Aļeksejenko
6 D. Gorba 23 M. Greste 40 A. Aksenoks
7 N. Jolkina 24 A. Krastiņš 41 J. Birks
8 A. Kuzmins 25 I. Kalniņš 42 I. Ivanovs
9 M. Gavrilovs 26 D. Īvāns 43 M. Kameņeckis
10 I. Zujevs 27 V. Rafaļskis 44 G. Bojārs
11 S. Žuravļovs 28 G. Kotovs 45 B. Rozentāle
12 J. Aleksejevs 29 M. Lujāns 46 S. Pīka
13 S. Zaļetajevs 30 A. Žuravļova 47 A. Kalnkaziņš
14 A. Vilks 31 L. Kurdjumovs 48 J. Zvirbulis
15 J. Karpovičs 32 V. Gluhovs 49 L. Bulmane
16 I. Gaile 33 J. Dinevičs 50 M. Stefane
17 A. Lācis 34 E. Krastiņš 51 A. Ludviks

PRET balsojuši 0 domnieki:

ATTURĒJUŠIES 0 domnieki:

NEBALSOJA 5 domnieki:
1 T. Jemeļjanova 3 M. Jaunups 5 V. Kalnbērzs
2 M. Žuravļova 4 I. Pimenovs
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Denis_Msk
сообщение 11/01/2009, 15:55
Сообщение #22


Горожанин
***

Группа: Участники
Сообщений: 308
Регистрация: 07/11/2007
Из: Rīga
Пользователь №: 7,513Цитата(Vadims Falkovs @ 11/01/2009, 14:17) *

Konkursā tika pieteikti desmit dažādi priekšlikumi. Žūrija nolēma 1.vietu nepiešķirt, 2.vietu piešķirt četriem konkursa dalībniekiem un trešo vietu piešķirt arī četriem dalībniekiem. Līgums par projekta tālāku izstrādi tika noslēgts ar arhitektu biroja „F.L.Tadao & Lukševics” pārstāvjiem, kuri konkursā piedalījās ar projektu „B 200” un ieņēma 2.vietu.


Все-таки не тот проект, что я привел. Тогда будем надеяться, что реконструкция не так испортит здание (возможно, даже пойдет ему на пользу). Хотя, судя по дате (2007.04.10) протокола, не известно, когда все это воплотится в жизнь...
User is online!Profile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Miropol
сообщение 14/09/2010, 20:09
Сообщение #23


Заезжий
*

Группа: Участники
Сообщений: 1
Регистрация: 17/06/2009
Пользователь №: 44,801Всем привет. Рад, что обсуждается данная тема - хотя, может быть, зашел слишком поздно. Дело в том, что я учился в этом здании с 1-ого по 9-ый и знаю там все помещения, включая подвальные. Последний раз там были в феврале 2007-ого. Залезли на самый верх башни, но ступени заскрипели, пришлось спуститься. С одной стороны - очень грустно все это наблюдать; с другой стороны - очень интересует история данного места, старые фото, а также история района б/ф "Югла", которая почему-то называется "Fellin". Могу быть "гидом" по зданию, району. Если кого интересует - с удовольствием откликнусь.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

2 Страницы V < 1 2
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

- Текстовая версия Сейчас: 12/12/2019 - 18:56
При поддержке
eXTReMe Tracker